6

การอบรมทันตบุคลากร ด้านการสำรวจข้อมูลทางทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง ภายให้โครงการ  บูรณาการพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยี การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 4