7

ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปาก เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2563 ณ โรงแรมอีโค่ อินน์ จังหวัดนครศรีธรรมราช