8

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพและปรับมาตรฐานการตรวจ เขต 11 ปี 2562 วันที 18-19 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเมืองลิกอรื อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช