ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินงานสำรวจสภาวะทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง สำนักทันตสาธารณสุข ตามกลุ่มอายุ ปี 2564

คู่มือการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง (เพื่อการเฝ้าระวังทันตสุขภาพ) ปี 2564

Video บันทึกการประชุมชี้แจงการใช้ระบบรายงานข้อมูลสารสนเทศทันตสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2564 

คู่มือการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง ปี 2562

การ Download ข้อมูลการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง

ขอเชิญร่วมงานเดิน-วิ่งการกุศล ฟันดี สุขภาพดี ครั้งที่ 5 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ กิจกรรมวันที่ 20 ตุลาคม 2562

อบรม การใช้ระบบ สารสนเทศทันตสาธารณสุข ณ โรงแรม อมารีแอร์พอต วันที่ 15-16 มกราคม 2562

ลิงค์โครงการของสำนักทันตสารธารณสุขอื่น ๆ
         

   
© 2019 |   All Rights Reserved |   www.yimsodsia.org |   Email us: