ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง

การ Download ข้อมูลการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง

• ขอเชิญร่วมงานเดิน-วิ่งการกุศล ฟันดี สุขภาพดี ครั้งที่ 5 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ กิจกรรมวันที่ 20 ตุลาคม 2562

อบรม การใช้ระบบ สารสนเทศทันตสาธารณสุข ณ โรงแรม อมารีแอร์พอต วันที่ 15-16 มกราคม 2562

ลิงค์โครงการของสำนักทันตสารธารณสุขอื่น ๆ
         

   
© 2019 |   All Rights Reserved |   www.yimsodsia.org |   Email us: