เมนู
กราฟแสดงข้อมูลประชากร
ข้อมูลประจำปี
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
ฟันผุ
ฟันอุด
ฟันถอน
ต้องการเคลือบฟลูออไรด์
ต้องการอุดฟัน
ต้องการถอนฟัน
ฟันผุถอนอุด
ขูดหินน้ำลาย