เมนู
กราฟแสดงข้อมูลประชากร ปี


ข้อมูลประจำปี
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
ฟันแท้ 97.16 96.89 97.05
ฟันผุ 42.85 38.52 35.96
ฟันอุด 15.25 13.79 14.03
ฟันถอน 9.50 13.15 13.91
หินน้ำลาย 48.09 43.08 41.00
ปริทันต์ 46.11 42.01 48.36